Årsmøte i HIK 2019 – saksliste

Endeleg saksliste til årsmøte 2019 i HIK er no klar. Last ned som pdf

1.Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling og saksliste
3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Årsberetninger
5. Regnskap
6. Innkomne forslag/ saker til behandling på årsmøtet
* Ødemørkskomitéen ønsker at det på årsmøte i HIK blir drøftet
hvordan vi skal opprettholde tilbudet Ødemørksstue. Vi trenger
hjelp av HIK-hovedstyre til å skaffe folk til å sitte i
Ødemørkskomitéen. Vi arbeider med drift av Ødemørksstua og
vedlikehold av skiløyper.
* Planlegging av HIK dag 2019
* Avtale med Son tennisklubb
7. Fastsettelse av medlemskontingent
8. Budsjett
9. Valg

Vel møtt!