Kommunikasjon med kommunen angående etablering av fiber i Hølen

Under er en henvendelse velet har gjort til kommunen for å avklare situasjonen rundt tilrettelegging for fiber i Hølen og kommunens svar på dette.

 

Fra: Annette Mjåvatn
Sendt: 27. mai 2016 10:42
Til: Sjur Authen
Emne: Fiber eventuell annen nett tilgang i Hølen

Hei

Jeg sitter i styret i Hølen og Såner Vel og vi har blitt kontaktet angående fiber i Hølen. Det er kjent at det har vært dialog mellom kommunen og Telenor og muligens andre leverandører. Slik jeg har oppfattet det har Telenor vært fornøyd med samarbeidet, slik det er beskrevet i en epost jeg tidligere har fått se. Likevel ser jeg gjennom nettdebatten at personer som har jobber aktivt for å få fiber til Hølen opplever at det er kommunen som gjør det vanskelig for oss å få til en løsning i Hølen.
Kan dere være behjelpelig med å redegjøre for prosessen slik at vi kan få en god oversikt hva som i realiteten har skjedd? Og hva dere ser for dere at må til for at vi skal få til en god løsning?

Mvh
Annette Mjåvatn

På vegne av HSV


From: Rune Sletner
To: Annette Mjåvatn
Subject: Fiber eventuell annen nett tilgang i Hølen
Date: Fri, 27 May 2016 10:32:28 +0000

Hei

Jeg er klar over at det er noe misnøye med bredbåndsituasjonen i Hølen, og at det er noe uavklart rundt kommunens rolle i dette. Jeg velger derfor å svare litt bredt, og forhåpentligvis grundig på spørsmålene dine.

Utbygging av bredbånd og tilbud om bredbåndstilknytning er som du vet ikke en kommunal oppgave. Kommunen har ingen midler eller kompetanse til bredbåndsutbygging. Kommunens rolle i bredbåndsutbygging vil være å saksbehandle byggesøknader, og tilrettelegge der det er mulig.

Kommunen legger en del fiber for egen regning og bruk, og en del fiberutbygging skjer også i samarbeid med andre når det er naturlig. I Hølen har kommunen lagt trekkerør for fiber til Hølen skole i samarbeid med Broadnet. Kommunen «eier» noen fiberpar i dette røret som brukes av Hølen skole. Vi har hatt flere henvendelser fra private aktører om å få leie ledig kapasitet slik at den kan tilbys private husstander. Dette har vi sagt ja til, og henvist aktørene til Broadnet, men prosjektene har ikke blitt realisert.

 

I den siste tiden har det vært forsøk fra Telenor/Canal Digital på å få et spredenett for fiber i Hølen. Jeg har vært i dialog med Telenor i den anledning, og henter fra mail datert 4. april:

Vi er takknemlig for den jobben vi gjorde sammen med dere. Vår mening at dere var konstruktive i å finne løsninger som kunne muliggjøre en fibersatsing. Vi gjorde en ny kalkyle basert på dette, men klarte ikke å finne tilstrekkelig lønnsomhet i et rent fiberprosjekt. Vi har derfor landet på å bygge fiber inn i området og gjenbruke kobbernettet i spredenettet. Dette vil gi svært god hastighet og vi mener at den enkelte bruker ikke vil merke noe forskjell i forhold til et rent fibertlbud.

Vennlig hilsen

Arne Quist Christensen

Moderniseringsdirektør

Telenor Norge AS

 Som du ser er det ikke kommunen det står på, men kostnadene ved spredenettet. I oppstartfasen var Telenor opptatt av kommunes «gravemeldingsgebyr», men dette fant vi en løsning på. Likevel klarte ikke Telenor å få tiltaket til å lønne seg.

Når det gjelder løsningen som Telenor har landet på, har ikke kommunen kjennskap til om spredenettet for kobber når alle husstandene i Hølen, dette må nesten Telenor svare på.

Når det gjelder hvorfor det ikke er tatt høyde for spredenett for fiber ved utbyggingen i Hølen er dette et spørsmål som må rettes til utbygger. Når kommunen legger nye, eller renoverer gamle, vann- og avløpsledninger legges det nå nesten uten unntak trekkerør for fremtidig fibertrekking. Om utbyggerne i Hølen har gjort dette i sine spredenett for vann og avløp vites ikke. Kommunestyret kunne muligens satt krav om spredenett for fiber i reguleringsplanen for området, men det er altså ikke gjort. Det er også mulig at et slikt krav vil være utenfor hva som kan bestemmes i en reguleringsplan, dette vet jeg for lite om.

 

Kommunen er fortsatt innstilt på å leie ut ledig fiberkapasitet ved Hølen skole dersom en aktør ønsker å benytte seg av det. Likeså er kommunen fortsatt innstilt på å finne løsninger på gravemeldingsgebyret dersom en aktør påtar seg å legge spredenett. Det kommunen derimot ikke kan gjøre er å finansiere fiberutbygging i Hølen. Det er mange områder i kommunen som ikke har bredbånd via fibernett, og dersom kommunen skulle starte med en slik praksis ville det fort ha blitt svært kostbart.

Rune Sletner

Vestby kommune