Nå skal det komme trafikksikring på fv 151!

Glade nyheter fra vegvesenet som svar på vår henvendelse (trafikksikkerheten-pa-valerveien-og-hobolveien):

“Vi har forståelse for at de to aktuelle strekningene kan oppfattes som utfordrende for gående og syklende, men som nevnt tidligere så har det ikke vært rom for midler til å gjennomføre tiltak på strekningene gjennom det ordinære budsjettet for trafikksikkerhet. Men vegvesenet har nå gjennom ordningen «Aksjon skoleveg», i samarbeide med fylkeskommunen, innvilget midler til opparbeidelse av en gangvei/ sti langs fv. 151. Dette er tilskuddsmidler i størrelsen 1 mill. kroner som kommunen nå er blitt tildelt i den hensikt å bedre sikkerheten for skolebarna på Fv.151.” Vegvesenet vil også snart møte oss på en befaring av Vålerveien og Hobølveien.

Det var i fjor vår velet startet opp – igjen – kommunikasjon med vegvesen og kommune om sikring av stekningen fra Hersleth til Gamle Hobølvei, og også Vålerveien. Bekymringen for sikkerheten på strekningene var fornyet siden det igjen skulle bli skolevei til Hølen skole og vei til aktiviteter på skole og idrettshall på kveldstid. Det var ikke en ny sak; allerede i 1975/76 hadde trafikksikkerhetsutvalget i kommunen sikring av stekningen fra Hersleth til Gamle Hobølvei  (Fv 151) på prioriteringslisten. Etter førti år er det nå satt av midler til skikkelig sikring av gående og syklende! Vi fikk mye hjelp til å lage innspillet til vegvesen og kommune av de som bor langs strekningene, og i tillegg til velet var det politikere og kommuneansatte som engasjerte seg.

Velet takker alle som har bidratt!