Tema Trafikksikkerhet: Møte med Vestby kommune mai 2017

Hølen og Såner vel og FAU Hølen Skole hadde i uke 18 2017 et møte med Kommunalteknikk i Vestby kommune med tema trafikksikkerhet, på bakgrunn av trafikkmålinger kommunen har gjennomført. Fra velet stilte Ane Rasmussen og Even Fyhri, og fra FAU stilte Glenn Waatvik Inghelm. Velet fikk legge frem sine vurderinger av hva vi opplever er de mest problematiske trafikkområdene. Vi la handlingsplanen for trafikksikkerhet (2014) til grunn for diskusjonen.

Radar og fartsvisningstavle
Kommunen ved Kommunalteknikk har kjøpt inn flere radarer og fartsvisningstavler. Alle er mobile enheter. En radar kan telle antall kjøretøy og måle hastighet. Data registreres og kan benyttes til statistikk. Registreringene er anonyme, dvs. at det ikke er mulig å knytte dem til enkelt kjøretøy. Kommunen vil med dette få kunnskap om trafikk slik at behov for, og hensiktsmessige tiltak enklere kan vurderes. Vestby kommune kommunalteknikk har anskaffet flere fartsvisningstavler, som viser hastigheter på kjøretøy som passerer på en skjerm for bilistene. Dette er i første rekke ment som bevisstgjørende og holdningsskapende.

Kongeveien: Det ble presentert telling og trafikkmåling fra Kongeveien. Målingene viser at det er relativt lite trafikk, som vesentlig består av personbiler. I tillegg er der lik mengde trafikk ut og inn, hovedsakelig ved begynnelse og slutt av vanlig arbeidstid. Dette tyder på at mye av trafikken er lokale beboere. Målingene viser også at hastigheten er høyere enn ønskelig. Velet, FAU og kommunen er samkjørte på at det bør ses på tiltak for å gjøre veien mere trafikksikker. Det ble nevnt at 30 km/t sonen bør flyttes litt nærmere Hølen igjen. Det ble diskutert om skiltet står litt for langt fra tettbebyggelsen, og at det bidrar til at det ikke respekteres. Det ble fra velet sin side spurt om en fartsdump før krysset Lille Strandgate er et godt tiltak. Dette må ses på og vurderes av kommunen. Det ble også diskutert om fysiske hindringer i veien, smales inn og lage «sjikaner» i veien. Kommunalteknikk fatter et nytt skiltvedtak der soneskiltet får en naturlig plassering i retning torget. På bakgrunn av diskusjonen er innsnevring ved bebyggelsen i Kongeveien før krysset Lille Strandgate det som peker seg ut om det mest realistiske tiltaket. Dette må tiltaket må da fremmes som et forslag til kommunens handlingsplan for trafikk.

Bruerveien: Enighet om behov for en trafikk telling/måling. Det påstås at hastigheten her er meget høy. Fra å være en gjennomfartsvei med enkelte frittliggende eneboliger tilknyttet veien, er Bruerveien nå er en vei som går gjennom tett bebyggelse hvor mange boliger har avkjøring direkte ut i veien. Kommunen legger dette inn i planene som et ønske om hvor det skal utføres målinger. Kommunen skal også se på hvilke andre tiltak som en kan gjøre.

Store Strandgate. Kommunen har mottatt flere henvendelser om høye hastigheter her. Det er enighet om at en trafikktelling med hastighetsmåling utføres her. Dette blir ikke prioritert først. Velforeningen er fornøyd med tiltak nærmest skolen med fortau og dermed en innsnevring av veien.

Skolevei
Gang- og sykkelvei som kommer ned fra Molvikveien og ned på skoleplassen, er en sak som den private utbygger skal utføre i samråd med utbygger av Hølen skole. Dette blir ivaretatt, men det er den private utbygger som bestemmer tidsrammer her.

Tursti
Vestby kommune kommunalteknikk har ingen innvendinger til at velet tilrettelegger grusdekket tursti på hele strekningen av den gamle jernbanetraseen mellom Kjenn og Hølen. Dette betyr at det er en åpning for å legge grusdekke på strekningen fra Nordre Kardervei og sørover mot Hølen, som egentlig er regulert som gang- og sykkelvei. Strekningen mellom Nordre Kardervei og jernbanebroa tilhører Bane NOR, og de har gitt velet tillatelse til å legge dekke.

Holdningsskapende arbeid og kampanjer
Det ble foreslått at FAU i samråd med Velforeningen utarbeider en kampanje som benyttes ved skolestart. Kommunen støtter ideen og kan være delaktige ved f.eks. å montere fartsvisningstavle i Hølen. Velet lager et skrivi samarbeid med kommunen som presenterer målingene og informerer beboere i hølen. Fartsvisningstavler monteres i Kongeveien etter skiltendring og eventuelt i andre veier.

Vestby kommune ga inntrykk av at de opplever at det er nyttig å ha Hølen og Såner vel som diskusjonspartner og talerør på vegne av innbyggerne i Hølen. Det er avtalt flere møtepunkter med kommunen i løpet av året.