Trafikkplan for Hølen

Tettstedet Hølen er i vekst, og med det følger nye utfordringer for trafikkflyt og infrastruktur. Med etablering av ny, større barnehage i 2012, ny skole og nye boligfelt under bygging, gjenåpning av butikk og café i 2014, er trafikkbildet i endring.

Hølen og Såner vel har trafikksituasjonen i Hølen som hovedsatsningsområde, og arbeider nå med en helhetlig trafikkplan for området. Velet skal ha et møte med administrasjonen i kommunen vedrørende trafikkbildet, spesielt med tanke på å sikre trygge skoleveier til Hølen skole står klar. Velet planlegger også et folkemøte om trafikksituasjonen i forbindelse med årsmøtet i 2015.

Her er en oppsummering av idéer og problemstillinger velet ser på i forbindelse med trafikkbildet i Hølen og Såner:

For å få sikrere trafikkbilde, særlig for myke trafikanter, må det spilles på mer enn én hest

 • Fartsreduserende tiltak
 • Trafikkbegrensning
 • Oversiktlighet
 • Flere til fots
 • Gang/sykkelveier isolert fra bilveinettet

For å få sikrere trafikkbilde, må vi ha samarbeidspartnere som trekker i samme retning

 • Kommunen
 • Skolen
 • Barnehagen
 • FAU (bhg/skole)
 • HIK
 • Frivillige organisasjoner
 • Barn/unge og voksne

For å få sikrere trafikkbilde, må vi tro at vi kan få det til

 • Felles fokus på sikkerhetsperspektivet ved veitraséer/fartsregulerende tiltak/gang- og sykkelveier
 • Ikke fokus på å finne den enkelte råkjører – fokus på målet
 • Etablere en felles holdning om å unngå kjøring i nærområdet når man kan

Hvorfor og hvordan:

Hølen og Såner har gang-/sykkelavstand til det meste

 • Nettet av fartsårer bør være så tett at det å gå og sykle er et lettvint og foretrukket alternativ
 • Barn/unge får en større frihet og selvstendighet ved å forflytte seg selv. Det er vårt ansvar at det er trygt nok på traséene de bruker
 • Voksne bør motiveres av utsiktene til mindre kjøring. Og unger kan ha sine aktiviteter uten å være en belastning

Soner uten trafikksikkerhetstiltak = soner med større fart. Det bør antagelig etableres lav fart overalt og samme type tiltak i Kongeveien fra Bommen, Dronningveien, Store og Lille Strandgate, Bruerveien, Elverhøyveien og Molvikveien. Viktig at tiltakene er så like at det ikke bare skjer en forflytning av trafikk.

Andre punkter:

 • Hvordan får vi trygg vei fra Erikstadbygda? Garderkanten? Er Hobølveien trygg nok?
 • Sette opp speil i uoversiktlige kryss
 • Beskjære vegetasjon og sørge for at det er trygt ned mot elva – oppfølging mot grunneiere og kommune
 • Dersom kommunen ikke vil gjøre fartsreduserende tiltak: be om fartskontroll for å dokumentere råkjøring
 • Jernbanebrua som en del av dette nettet
 • Trafikken går også til Grevlingen og Son – Elveveien og belysning
 • Ber igjen kommunen spille inn relevante saker til fylkeskommunen (som økt sikkerhet på Vålerveien/Hobølveien