Trafikksikkerheten på Vålerveien og Hobølveien

Det kan virke som den forbedrede veistandarden på Hobølveien og Vålerveien paradoksalt nok har forverret den totale trafikksikkerheten på disse fylkesveiene. Bekymringen rundt disse veistrekningene er ikke ny, men absolutt berettiget. Det bekreftes ved at politiet er spesielt oppmerksomme, og har Hobølveien på sin liste over Follos mest trafikkfarlige veier: http://www.vestbyavis.no/dette-er-distriktets-farligste-veier/s/5-53-4355. Beboerne langs veiene har også gått ut med sin bekymring nylig: http://www.moss-avis.no/trafikk/vestby/nyheter/livsfarlig-skolevei-for-barn/s/5-67-89991#/

Velet var dessverre ikke klare med et innspill under forrige rullering av fylkeskommunal trafikkplan i februar, men vi har sendt en felles henvendelse til fylkeskommunen, statens vegvesen og Vestby kommune i håp om at noe kan gjøres snart. Vi takker for god hjelp fra lokale til å utforme denne henvendelsen! Vår henvendelse konkluderer med at

  • Velets mål for disse veiene er å få gang- og sykkelvei langs strekningene
  • Vi ønsker at det gjøres fartsregulerende tiltak og muligens settes restriksjoner på akselvekt innenfor gjeldende rammer
  • Vi ber om at det så snart som mulig gjøres målinger som kan brukes til å vurdere riktige tiltak

Dette er henvendelsen vi sendte den 04.06.15:

Hølen og Såner vel har i en årrekke sett med bekymring på tilstanden på flere av fylkesveiene i vårt nærområde. Vi prøver å følge opp kommunens rulleringer av trafikkplaner, også når det gjelder saker som har angått fylkesveier slik at kommunen har kunnet ta det med i sine innspill til fylkeskommunen.

Bekymringen om disse strekningene er ikke av ny dato. 1975/76 hadde trafikksikkerhetsutvalget i kommunen sikring av stekningen fra Hersleth til Gamle Hobølvei  – Fv 151 på 3. plass på prioriteringslisten. I både Vestby Avis og Moss Avis den 12.05.2015 ble det rapportert at riksvei 151 mellom Ringvoll og Såner er en av tre lokale veier i Vestby som Follo-politiet er ekstra oppmerksomme på. Den er – basert på politiets egne erfaringer og på tilbakemeldinger fra publikum – lagt til politiets liste over trafikkfarlige veier i Follo. nen. Vestby kommune har nå understreket for oss at både velforening og privatpersoner kan komme med selvstendige innspill til fylkeskommune; derfor denne henvendelsen om fylkesveiene 151 og 220.  Vedlagt er et kart som viser de omtalte strekningene innenfor Vestby kommune og i regionen. Vi antar at problemene beskrevet under ikke nødvendigvis slutter ved kommunegrensa.

I 2012 sendte vi brev til Statens vegvesen, region øst, med innspill om spesifiserte trafikksikkerhets¬tiltak på Fv 220, Vålerveien, fra Hersleth entreprenør til Våler grense. I løpet av 2013 og 2014 har Vålerveien blitt asfaltert til Våler grense, og Fv 151, Hobølveien mot Ringvoll, har blitt asfaltert fra Hersleth entreprenør til Hobøl grense. Begge veiene, og spesielt Vålerveien der dekket var svært slitt og oppsprukket, har blitt meget gode å kjøre på. Begge veiene har imidlertid stor trafikk og mange store kjøretøyer. Denne trafikken går med høy hastighet, og hastigheten ser ut til å ha gått opp i takt med forbedret veikvalitet.

Traseen er ikke utvidet som følge av oppgraderingen, selv om veibanen formodentlig er utvidet til godkjent standard. Den hvite kantlinjen er bare flyttet til asfaltkanten og ingen veiskulder er lenger tilgjengelig. Autovernet langs Hobølveien stenger dermed myke trafikanter inne i veibanen. Mange bilister har også opp igjennom årene “skrellet” av lykteglass og lakk langs autovernet på glatte dager. På Vålerveien er veibredden målt ned mot fire meter enkelte steder, og dette er ikke tilstrekkelig for møtende trafikk og syklister/fotgjengere. De som bor langs veiene kan fortelle at det har vært flere potensielt alvorlige nestenulykker med barn på strekningen i løpet av årene den ble brukt som skolevei. Flere alvorlige ulykker, også med dødelig utfall, har skjedd etter at veien ble oppgradert til fylkesvei.

Høsten 2015 åpner Hølen skole igjen, etter å ha vært midlertidig stengt i seks år. Fra kommunegrensen til Hølen skole er det faktisk ikke så store avstander at større skolebarn i utgangspunktet trenger eller har krav på skoleskyss. På grunn av den helt uholdbare trafikksikkerheten, har de imidlertid tidligere blitt innvilget dette. Det blir også bygget en ny stor idrettshall i forbindelse med skolen, noe som selvsagt medfører at potensielle kveldsaktiviteter øker. Paradoksalt nok, kan allikevel ikke barn sykle den korte avstanden til trening. Også voksne kvier seg for å ferdes langs disse veiene, særlig som syklister, men også som fotgjengere.

En del av trafikken ser ut til å skyldes at det eksisterer en oppfatning blant trailersjåfører om at det går raskere å kjøre om Ringvoll mellom Elvestad (Indre Østfold) og Vestby enn å følge europaveien om Vinterbro. Dette er en problematikk vi har fått presentert av lokale innbyggere som selv driver med langtransport. Vi kan ikke se at det er ønskelig at tungtrafikk går langs disse veiene, som virker underdimensjonert for formålet. Tilsvarende ligger det industriområder i Våler, hvorfra tungtrafikk som skal nordover bruker Vålerveien. I løpet av de siste månedene har flere trailere havnet på siden på Vålerveien, muligens på grunn av at veiskulderen ikke tåler en slik belastning. Det er en risiko for at denne trafikken er så belastende for veiene at det uforholdsmessig tidlig vil bli behov for nytt vedlikehold. Når det da eksisterer alternative veier som er konstruert for denne belastningen, virker det lite rasjonelt å slite ned mindre fylkesveier.

Oppsummert er problemene med disse veiene slik:

•             At de i utgangspunktet er laget med en smal standard, og ved utvidelse til fylkesvei ble bare kjørebanens merking utvidet, men ikke traseen.

•             Asfalten er i brukbar stand, slik at det holdes en høy hastighet

•             Det er ingen veiskulder som myke trafikanter kan trekke ut på, og på mye av Hobølveien blir man fanget mellom veien og autovernet

•             Av lokale oppleves det ikke trygt å gå eller sykle langs strekningene, og barn får ikke benytte dem som skolevei.

•             Disse smale veiene ser ut til å ha en uforholdsmessig stor frekvens og andel tung trafikk

•             Det er relativt mange «småulykker». Flere trailere har havnet på siden i løpet av kort tid. Grunner til dette kan ten

kes å være 1) at veiskulderen har sviktet, 2) at hastigheten har vært for høy eller 3) at det har skjedd i et møte hvor det har blitt for trangt.

Situasjonen langs disse strekningene er allerede uholdbar, og ved skolestart vil problemet bli verre. For Hølen og Såner vel er det vårt endelige mål for disse to strekningene at det etableres gang/sykkelveier, og vi vil komme med innspill om dette til relevante høringer av trafikkplaner hos både kommune og fylkeskommune framover. Inntil disse forhåpentligvis kommer på plass, håper vi at det innenfor de eksisterende rammene kan vurderes tiltak for at akselvekt og fart skal begrenses, som skilting og fartsdumper. Vi stiller mer enn gjerne med tilgjengelig lokalkunnskap for en befaring med gjennomgang av sikkerhet og fartsgrenser langs denne strekningen. Men som det første skritt for å sikre at riktige tiltak kan blir gjort, ber vi innstendig om at det snarest vil bli foretatt måling av trafikkfrekvens, type trafikk/veibelastning og hastighet. Vi lurer også på om det eksisterer noen statistikk hos vegvesenet på frekvensen av ulykker og berginger på denne strekningen som kan tas med i evalueringen.     

Vi håper at fylkeskommunen og vegvesenet kan finne å gjøre de tiltakene vi ber om snarest innenfor eksisterende rammer, for det er en svært stor – og begrunnet – bekymring i nærmiljøet når det gjelder disse veiene.