Uttak av hogstmoden gran i Knapstadåsen

I forbindelse med uttak av skog i de populære turområdene i Knapstadåsen, minner vi om at sikkerhetssone rundt skogsmaskiner og kjøretøy er 50 meter. Maskinene vil også kunne stå på skogsveien for lasting, og gående og særlig syklister bes om å være påpasselige der. Hogsten er beregnet å ta en uke, og sammen med etterfølgende rydding og eventuell reparasjon av stier er det beregnet å være ferdig i løpet av en måned.

Hogstfeltene vil ikke være synlig fra bebyggelsen. Områdene med hogstmoden gran er spredt og ligger øst for kraftlinja. Det vil også være noe plukkhogst av stor furu, og det vil tynnes i den yngre granskogen sør for den nedre delen av Knapstadveien. Anleggsveiene legges i hovedsak utenom eksisterende stier, med unntak av der hvor de må krysse. Området rundt den gamle gapahuken nær vanntårnet bevares etter avtale ved at de blir stående som livsløpstrær. Området rundt vanntårnet er kommunalt og berøres ikke. Det har vært god dialog med skogeier på befaring, og eier har bedt om at velet samler og videreformidler eventuelle spørsmål og henvendelser.

Om en måned er det altså et ny-gammelt skogslandskap å utforske, og vi ber alle om å være forsiktige ved ferdsel i Knapstadåsen i mellomtiden! Det kan kanskje være lurt å utforske Muggestadskogen en stund?

Foto: Truls Johnsen