Vil du vite hva som skjedde på infomøtet?

Mange hadde møtt opp for å høre om skole, trafikk og andre lokalsaker.

Elverhøy ble torsdag kveld inntatt av engasjerte hørninger og såninger som ville høre om skole, trafikk, kommunale planer og 17. maifeiring, på Hølen og Såner vels årlige informasjonsmøte. Aldersspennet hos tilhørerne strakte seg fra 10 til over 90, så møtet favnet bredt! Blant sakene som fikk og vekket oppmerksomhet, var fortau og fartsgrenser, skolestørrelse og skolevei, 17. mai og kulturfestival – og hva som skal skje med Selviggården ved torget.

Velets nestleder Ole Thomas Evensen styrte møtet og ønsket alle velkommen. Leder Ane Rasmussen åpnet hovedtemaet for møtet med å referere fra Hølen og Såner vels skisse for trafikkplan for området. Ane presiserte at dialogen med kommunen om trafikk er god, selv om det ikke alltid innebærer at velets innspill får gjennomslag. Ane hadde tidligere på dagen vært på befaring med Vestby kommunes leder for kommunalteknikk, Thomas Meisfjord, for å se på veisituasjonen i Hølen og Såner. Rundturen skulle foregå etter anvist hastighet, men begge erfarte at i enkelte områder opplevdes fartsgrensen som for høy. Dette bekreftet også Thomas Meisfjord da han holdt et lengre innlegg om trafikksituasjonen i Hølen. Han lovte en gjennomgang av fartsgrenser og skilting i området.

Thomas Meisfjord redegjør for kommunens arbeid med trafikksituasjonen i Hølen og Såner.

Kommunen ønsker dialog
Thomas Meisfjord understreket at kommunens dialog med velforeninger og innbyggere er nødvendig for å få tilstrekkelig forståelse for trafikkbildet. For å gjøre gode vurderinger, trenger kommunen lokalkunnskap om hvor mye og hva slags trafikk som rører seg i det aktuelle området. De trenger også å vite hvor befolkningen opplever utrygghet og hvor det observeres gjentatte brudd på trafikkreglene. Meisfjord oppfordret Hølensbeboerne til å sende sine innspill til velet, som kan viderebringe budskapet til kommunen. I tillegg vurderer kommunen å gjennomføre tellinger og fartsmålinger i særlig sårbare områder, som Noras Hage. Meisfjord fortalte spøkefullt at han er kjent som motstander av fartshumper. Han mente selv han var blitt mykere med årene på dette området, men ga likevel til kjenne en viss skepsis, særlig til bruk av humper i bakker. Ved hjelp av Aksjon skolevei-midler skal kommunen plassere ut to fartshumper i Hølen, og Meisfjord ønsket innspill på best mulig plassering av disse. Den uholdbare situasjonen for gående og syklende i Hobølveien og Vålerveien ble tatt opp i spørsmål fra salen. Dette er også kommende skoleveier, men som fullstendig mangler sikringstiltak. Disse veiene er fylkeskommunens ansvar, men Meisfjord tilbød seg å bistå velet i å formulere innspill direkte til fylkeskommunen om trafikkfaren her. Alle innbyggere kan også fritt henvende seg til fylkeskommunen.

Fortau til besvær
Det planlagte fortauet i Store Strandgate ble viet en del oppmerksomhet under møtet. Dette fortauet har ligget i reguleringsplanen for området siden 2004, og er et sikringstiltak på skoleveien til nye Hølen skole. Det er med i rekkefølgebestemmelsen før åpningen av skolen. Kommunen satte onsdag opp markører for å kartlegge behov for utvidelse av veibredde i henhold til standard. De har da et utgangspunkt for å se hvilke løsninger som er gjennomførbare. Flere forslag ble fremmet fra salen i denne saken. Velet ønsker sikring og følger prosessen nøye, og jobber samtidig mot at det gjøres inngrep som får uheldige konsekvenser for verneområdet. I forkant og etterkant av møtet har kommunen fått relevante innspill. Tekniske løsninger på tilstrekkelig trafikksikring med utgangspunkt i rammeverket må utarbeides i kommunen, og de jobber aktivt med saken. Velet er optimistiske i forhold til at det vil finnes en god løsning og at vi kan ha en åpen dialog.

Tom Anders Ludvigsen informerer om Hølen skole.

Skolen kommer – litt sent, men godt
Om trafikksikring av skolevei kan være en utfordrende sak å løse, er de aller fleste i Hølen glad for at det snart kommer en skole å lage skolevei til. Tom Anders Ludvigsen fra byggekomiteen for Hølen skole hadde en takknemlig oppgave med å bekrefte at det vil stå en feiende flott skole klar på grusbanen om noen måneder. Riktignok et par måneder seinere enn først forespeilet, men skoleventing er vi blitt drevne på her. Skolebygget skal være klart til bruk 1. november, og da er byggekomiteens arbeid avsluttet. På hvilket tidspunkt det skal fylles av elever og lærere, blir en sak for skoleadministrasjonen, skoleledelsen og foreldreorganisasjonene å finne ut av. Det er i 2015 registrert 166 barn i barneskolealder i Hølen skolekrets, blant disse 33 førsteklassinger. Noen av barna skal gå på andre skoler, så for øyeblikket er det 24 fem- og seksåringer innskrevet som det første førsteklassekullet på nye Hølen skole. Sånn som det ligger an nå, skal en enparallell skole være tilstrekkelig i overskuelig framtid. Men det nye skolebygget tilrettelegges for utvidelse til toparallell, dersom Hølens befolkning fortsetter å vokse på sikt. Skolen får en god planløsning, med store, fleksible klasserom, og en flott idretts- og kulturdel. Gymsalen blir på hele 411 kvadratmeter. Alt av gamle skolebygninger som skal vekk, er nå revet. Det eldste skolebygget fra 1935 blir stående, og det er fortsatt usikkerhet om hvordan dette skal benyttes. Formannskapet skal 23. mars behandle en innstilling fra rådmannen om at gamlebygget skal benyttes til kulturformål.

Foreningen for barn og unges vel i Hølen
Etter de inviterte representantene fra kommunen og byggekomiteen hadde sagt sitt, ble det tid til kort informasjon fra lokale aktører. Monica Fleisje fortalte om Foreningen for barn og unges vel i Hølen, en organisasjon som oppsto i 2012 etter gamle Hølen barnehage ble solgt. Organisasjonen har som formål å forvalte midlene etter salget av barnehagen, til gode for barn og unge i Hølen. Etter å ha tildelt midler til bl.a. ferdigstillelse av Skøienparken og bygging av skatepark på Brandstad i 2014, har foreningen planer om å jobbe mer med tildelingskriterier og medvirkning i 2015.

17. mai
Anne Sofie Solberg informerte på vegne av 17. mai-komiteen om årets 17. mai-feiring. Grunnet skolebyggingen, blir årets feiring på Brandstad og i HIK-huset. Programmet og togruta blir ellers som den var i fjor. Den nye rektoren på Hølen skole har takket ja til å være årets hovedtaler under arrangementet. Foreløpig 17. mai-program finner du her.

Sånafest
Nina Koren kunne fortelle at suksessen Sånafest skal gjentas i år, 18.-21. juni. Sånafest foregår rundt i Hølen, nedover langs elva og i Son. I løpet av festivalen kan man se teater, dans og konserter med utøvere fra mange land. Denne blandingen er hva de selv kaller «internasjonal og ultralokal».  Sånafest har ambisjoner om å bli et bærekraftig årlig arrangement – og da vil det trenges hjelpere. Blant annet har de et «Hjemme hos»-konsept der kunstnere skal bo hos en frivillig Hølensfamilie og ha en forestilling der. Arrangørene vil kalle inn til et åpent kafemøte for å presentere planene videre og fortelle om hva det trengs frivillige til.

Frelsesarmeen forteller om planer for Selviggården.

Selviggården
En representant for Frelsesarmeen kunne fortelle at de har kjøpt Selviggården, det gule huset ved torget. Huset skal romme administrasjon av fosterhjemsvirksomhet i 1. etasje; veiledning, koordinasjon og opplæring. 2. etasje blir hjem for 4 ungdommer under Frelsesarmeens omsorg. Frelsesarmeen vil invitere til åpent hus med informasjon om bruken av huset. De snakket også om forholdet til lokalsamfunnet her, og hadde tanker om at det kunne være en åpnere kontakt med Soldammen gård i Gjølstadveien, som også drives av Frelsesarmeen, hvor det er blant annet turstier og ridehester. Frelsesarmeen ønsket også å bli medlemmer i velet for å støtte oss!

Hølenkoret
Koret vårt er 25 år og planlegger et jubileumsår kronet med en jubileumsforestilling. Den skal bestå av musikalhits, og de trenger så mange sangere som mulig – særlig menn. Inger Berge er kontaktperson.

Etter de korte innspillene, ble informasjonsmøtet avsluttet og etter en kort pause ble årets årsmøte i Hølen og Såner vel satt. Velet vil gjerne takke alle som møtte opp og viste engasjement på informasjonsmøtet og årsmøtet! Jo flere som engasjerer seg, jo bedre løsninger kan vi finne på problemstillinger i området. Og vi takker alle som drar i gang nye arrangementer og som holder i gang gamle tradisjoner. Dere holder Hølen og Såner levende!

Interesserte innbyggere stakk innom Elverhøy torsdag kveld for å få vite mer om hva som rører seg i området.

 

Som det ble informert om på årsmøtet, er medlemstallet i Hølen og Såner vel synkende. For å ha midler nok til å kunne stelle i stand julegateåpning, helligtrekongersfest, høstfest og andre arrangementer, er vi avhengige av en stabil medlemsinntekt. En velforening med et høyt medlemstall vil også ha større gjennomslag overfor politikere og administrasjon når vi kjemper Hølen og Såners sak i kommunen. For informasjon om hvordan du kan bli medlem, les her.