Rehabilitering av Hølenviadukten

Torsdag 25. april heldt Bane NOR informasjonsmøte om rehabiliteringa av Hølenviadukten på Hølen Kafe. Til stades frå Bane NOR var Harry Korslund pressekontakt for infrastruktur Østfoldbanen, Åge Knutsen, Kjell Olav Lundberg og Vidar Vik. Vestby kommune burde vore til stades for å svara på spørsmål om utforming og sikkerhet på brua når gang- og sykkelvegen blir etablert. Diverre møtte dei ikkje og desse spørsmåla må svarast på ved eit anna høve.

 

Bane NOR har no start arbeidet for alvor med rehabiliteringa av Hølenviadukten. Arbeidet er planlagt å pågå fram til og med veke 31 (byrjinga av august) dersom ingenting uforutsett skjer. Hovudentreprenør er BMO Entreprenør AS frå Kongsberg. Dei er ein av dei største i landet innan rehabilitering av mellom anna bruer og har tidlegare utført arbeid for Bane NOR. Det blir mykje bråk i løpet av sommaren sidan overflatebehandling er støyete men sluttresultatet blir bra.

 

Harry Korslund og Vidar Vik frå Bane NOR informerer om rehabiliteringa av Hølenviadukten

Det blir det finaste stykke gang- og sykkelveg i Noreg

Harry Korslund
Bane NOR

Rehabiliteringa av viadukten er unik, ikkje berre i norsk men og i europeisk samanheng. Mannen bak pendelpilarprinsippet, Axel Jacob Petersson, kan skildrast som ein manisk ingeniør og tusenkunstnar og ein av pionerane innan brukonstruksjon. Den rehabiliterte, og verna, Hølenviadukten vert no ståande som eit monument over han og ingeniørkunsten hans. Som ein kuriositet kan nemnast at han var med og utvikla Krag-Petersson, det fyrste repetergevær brukt av det norske forsvaret.

Arbeidstid

Arbeidet på Hølenviadukten vil pågå måndag til laurdag frå 7 til 19. Det vert pause i arbeidet under Sånafest 20. til 22. juni og arbeidet held fram til og med veke 31.

Støy

Rehabiliteringa startar med sandblåsing og maling av den nordlege delen av brua før stillaset vert flytta og arbeidet med den sørlege delen tek til. Sandblåsing er støyete og det blir MYKJE støy i denne perioden. Kompressoren kan til dels skjermast men sjølve sandblåsinga kan ikkje støydempast. Når arbeidet med malinga startar opp, vil dette og laga lyd men i mykje midre omfang.

FAKTABOKS

Tidsrom:
Til og med veke 31 dersom ingenting uplanlagt skjer

Entreprenør:
BMO Entreprenør AS

Kontaktperson:
Kjell Olav Lundberg 916 59 686 (på anlegg)
Harry Korslund 916 55 989 (pressekontakt)

Framdriftsplan:
Oppdatert plan er her 

Miljø og sikkerhet

Blymønje er eit blyoksid (Pb3O4) som historisk har blitt brukt til rustbeskyttelse av stålkonstruksjonar. Det står på Miljødirektoratet  si prioriteringsliste  over kjemikalier som det skal jobbast for å redusera bruk og utslepp av. For å hindra utslepp til miljøet og ein mulig skade på fisk, planter og amfibiar, er Hølenviadukten kledd i plast. All sandblåsinga skjer inne i plasttunellen med undertrykk. Sand- og blymøljeblandinga vert sugd ut og skal deponerast på godkjent deponi. Grunnen under brua vert og dekka for å samla opp eventuell lekkasje.

Viadukten og området rundt er eit anleggsområde så vanlege reglar for ferdsel på og kring dette gjeld. Det er med andre ord forbode å ta seg inn på det avstengte området.

Blir det mykje nedbør og Såna stig unormalt mykje, vil BMO Entrepenør AS stoppa arbeidet og fjerna stillaset som står i elva.  

Dersom publikum ser rifter i tunellen, ikkje-autoriserte personar på anleggsområdet, eller andre ting som vekker uro, så ta kontakt med Kjell Olav Lundberg på telefon 916 59 586 


Trafikk og framkommelighet

Det er skilta med vegarbeid og smalare veg i Store Strandgate og trafikken går som normalt. Det vert heller inga omkøyring når arbeidet flyttar over i Lille Strandgate. Når kjeglemuren i Lille Strandgate skal restaurerast, vert folk oppmoda om å køyra gjennom Store Strandgate til og frå eigedomane sine. Trappa frå jernbanelinja og ned til kafeen er stengt i perioden fram til veke 24. Stien ved sida av er open og folk må vera merksame når dei går her.

Informasjon til og kontakt med publikum

Før informasjonsmøtet sendte Bane NOR ut SMS-varsling til dei som bur rundt sentrum. Dei vart oppmoda om heller å senda ut SMS-varslingar til alle som har postnummer 1550 for å kunna nå flest mogleg. Kjell Olav Lundberg er kontaktperson mellom hørningar og Bane NOR, BMO Entrepenør AS og byråkratiet generelt i samband med rehabiliteringa. Han kan kontaktast på telefon 916 59 586 dersom han ikkje er å finna i Hølen. 

Open dag

Bane NOR planlegg saman med BMO Entrepenør AS om å arrangera ein open dag på brua slik at interesserte hørningar får sett arbeidet og brua på nært hald. Dato for eit eventuelt arrangement kjem seinare.

Bane NOR inviterer til kakefest når rehabiliteringa er ferdig
Harry Korslund
Bane NOR